1 plan 1 gezin 1 regisseur

Wanneer een gezin vanuit meerdere partijen hulp ontvangt, is het belangrijk om het overzicht en de voortgang goed in de gaten te houden. Een gezinsplan biedt houvast voor zowel de gezinsleden, mensen uit hun netwerk en alle hulp- en dienstverlenende partijen. In het plan staat duidelijk beschreven wat de doelen van het gezin zijn, welke afspraken er zijn gemaakt met de verschillende betrokkenen, wie waar verantwoordelijk voor is, hoe de voortgang wordt geëvalueerd en wat de vervolgstappen zijn afhankelijk van het wel al dan niet behalen van de geformuleerde doelstellingen.

Doelstellingen van het gezin

Het goed formuleren van doelen wordt nog wel eens onderschat. Vaak worden doelen geformuleerd vanuit een klinisch oogpunt, maar het is juist belangrijk om doelen te formuleren vanuit de perceptie van het gezin. Hierbij is het belangrijk dat het gezin zich gehoord en begrepen voelt. Het goed formuleren van de doelstellingen is daarom een goed startpunt om een brug te slaan naar de belevingswereld van het gezin. SOC Nederland helpt gezinnen om op laagdrempelige wijze hun persoonlijke doelen op papier te zetten. Doelstellingen kunnen betrekking hebben op de opvoeding, het gedrag van het kind of de ouder-kindrelatie.

Het is van belang om de verantwoordelijkheid

en de taken van de verschillende betrokken partijen goed vast te leggen in het gezinsplan.

Betrokken partijen

In de hulp, ondersteuning en zorg van verschillende partijen kan overlap zitten. Het is daarom van belang om de verantwoordelijkheid en de taken van de verschillende betrokken partijen goed vast te leggen in het gezinsplan. In het plan staat daarnaast beschreven welke partij optreedt als gezinscoördinator. De gezinscoördinator heeft een helicopter view van de gezinssituatie en is de hoofdverantwoordelijke voor het gezinsplan.

Evaluatie en vervolgafspraken

Op het moment dat er zorg en ondersteuning wordt geboden, is het van groot belang om de voortgang regelmatig te evalueren. Wat gaat goed en wat kan beter? Is het nodig om dezelfde hoeveelheid zorg en ondersteuning te bieden? Is er extra zorg nodig? Zijn de doelen van het gezin behaald? Zo nee, wat kunnen we doen om deze wel te behalen? Zomaar wat punten die we regelmatig evalueren. Op basis van de evaluatie maken we met het gezin en alle betrokken partijen nieuwe afspraken om zo steeds de beste zorg en ondersteuning te kunnen bieden die past bij de wensen en behoeften van het gezin.

Een gezinsplan opstellen

SOC Nederland helpt gezinnen en andere zorgaanbieders bij het opstellen van een duidelijk, gestructureerd en effectief gezinsplan. Wil je hier meer informatie over ontvangen of ben je benieuwd naar een samenwerking met SOC Nederland? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op