Voor ouders

Het opvoeden van een kind dat extra zorg nodig heeft, kan op sommige momenten zwaar zijn. Het is fijn als er dan iemand is die je op de piekmomenten helpt en ondersteunt. Iemand die aandacht heeft voor jouw kind, zodat jij even aandacht hebt voor jezelf, je partner of je andere kinderen. En iemand die je niet alleen helpt met praktische zaken, maar ook specialistische begeleiding kan bieden, kan helpen bij onderwijsgerelateerde zaken en je helpt bij het creëren van structuur in het gezinsleven.

Bekijk hieronder wat SOC Nederland voor jouw gezin kan betekenen.

Verschillende vormen van begeleiding voor kind en gezin

Je doet er alles aan om je kind met bijvoorbeeld ad(h)d, ASS-problematiek, hechtingsproblematiek, angst- en stemmingsstoornissen en andere nog niet gediagnosticeerde zorgen, de allerbeste zorg te bieden die hij/zij nodig heeft, maar je merkt soms dat je geen kant meer op kunt. Het wordt teveel, je loopt vast in de opvoeding, bent uitgeput, het loopt thuis wellicht niet zoals je graag wilt.

SOC Nederland biedt hierin verschillende vormen van begeleiding in de thuissituatie.   Alvorens er voor een vorm gekozen wordt, zal er eerst samen met jou en jouw gezin een plan van aanpak worden opgesteld. Hierin worden alle doelen, wensen en behoeften beschreven. De begeleiding is gericht op het behalen van deze doelen. Zodat jullie de zorg op een gegeven moment weer zelfstandig aan kunnen.

 

Lees meer

Individuele ambulante begeleiding

Speciaal voor uw kind ambulante begeleiding in de thuissituatie. Je kind heeft extra aandacht nodig. Misschien heeft jouw kind moeite met contacten aangaan met andere kinderen, of met het uiten van emoties, wordt hij snel boos en opstandig, zijn er taalproblemen. Je kind dreigt achter of geïsoleerd te raken op school. Met de ambulante begeleiding van SOC Nederland helpen we in de eigen omgeving van je kind:Thuis,  op school, bso, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.

Ambulant pedagogische medewerkers observeren en ondersteunen je kind, coachen medewerkers op school en werken nauw samen met jou als ouder, begeleider of leerkracht. We adviseren en coachen je als ouder en de school hoe jouw kind in zijn dagelijkse omgeving goed geholpen kan worden. Als het nodig is bieden we extra ondersteuning bij je thuis.

Lees meer

Gespecialiseerde oppas in de vorm van begeleiding

SOC Nederland biedt begeleiding in de vorm van een gespecialiseerde oppas. Je behoudt zelf de regie; de oppasprofessional fungeert als verlengstuk van jouw/jullie opvoeding, en werkt aan de doelen die samen zijn opgesteld. Daarnaast is deze professional flexibel inzetbaar op dagen wanneer de urgentie van de inzet het hoogst is. Wanneer je het prettig vindt, kan deze professional ook adviezen en tips geven. De duur van deze vorm van begeleiding is afhankelijk van de doelen die beschreven staan in het hulpverleningsplan.

De oppasprofessional kan je bijvoorbeeld ondersteunen bij de volgende gebieden:

 • school
 • hobby’s/vrijetijdsbesteding
 • sport
 • sociale vaardigheden (maken van vriendjes/vriendinnetjes)
 • ondernemen van activiteiten
 • psycho-educatie
Lees meer

Gezinsbegeleiding

Bij ambulante gezinsbegeleiding leggen we accent op het versterken van opvoedingsvaardigheden. Heeft jouw gezin te maken met een veelheid aan problemen? Voor gezinnen met (complexe) problemen op meerdere leefgebieden is (kortdurende) gezinsbegeleiding mogelijk. Samen werken we aan oplossingen;

De aandacht gaat vooral naar:

 • Vergroten van de kennis en vaardigheden op het gebied van ouderlijke opvoeding
 • De onderlinge relaties in het gezin
 • Individuele problematiek van de gezinsleden
 • Uitbreiden en versterken van het sociale netwerk

Onze gezinsondersteuning bestaat naast de reguliere begeleiding ook uit specialistische begeleiding en is er voor gezinnen met kinderen met bijvoorbeeld ad(h)d, ASS, angst- en hechtingsproblematiek. Hierbij draait de ondersteuner mee in het dagelijkse leven van jouw gezin. Het terugbrengen van de balans en het behouden van de draagkracht en draaglast staan centraal. Daarnaast werkt de ondersteuner samen met jullie aan opgestelde doelen om de ontwikkeling van je zoon of dochter op een positieve manier te stimuleren.

Lees meer

Begeleiding regulier onderwijs

Kinderen die in gedrag geen aansluiting vinden bij hun leeftijdsgenoten vragen vaak meer aandacht en begeleiding van de leraar. Klassen zitten echter vaak vol, waardoor de leraar in veel gevallen niet voldoende aandacht kan besteden aan een kind met extra zorgbehoefte. SOC Nederland biedt daarom in de gemeenten Wijchen en Druten ook ondersteuning op scholen en BSO’s aan.

Lees meer

Psycho-educatie

Onze specialistische oppassen en ondersteuners ontwikkelen zich continu door middel van workshops en individuele coaching. Wij vinden het belangrijk dat zij kennis hebben van een grote diversiteit aan psychische klachten en aandoeningen. Denk hierbij aan ad(h)d, ASS, autisme, angststoornissen, maar ook hechtings- en eetstoornissen. Kennis van symptomen, klachten, behandelmethoden en therapieën zijn van groot belang voor hun dagelijkse werkzaamheden. Maar ook aan de effecten op het gezinsleven en de ouder(s) wordt aandacht besteedt. Met het vergroten van de kennis van onze medewerkers verbeteren we de kwaliteit van onze dienstverlening en blijven we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van behandelmethoden en behandelmogelijkheden.

Lees meer

Video Home Training (VHT)

Video Home Training (VHT) is een vorm van intensieve gezinsbegeleiding, waarbij er in de thuissituatie video-opnames worden gemaakt. De opnames worden gebruikt om jou te ondersteunen in de opvoeding van je kind(eren). Door de beelden leer je daarnaast om moeilijke situaties beter te begrijpen. We analyseren deze opnames van de alledaagse gang van zaken, zodat zichtbaar wordt wat goed loopt in de communicatie en wat versterkt kan worden. Je krijgt daarbij op een positieve manier inzicht in het contact tussen jezelf en je kind(eren). Het doel van Video Home Training is het verbeteren van de interactie tussen ouders en kinderen waardoor sociaal-emotionele ontwikkelingsproblemen bij kinderen worden voorkomen dan wel verminderd.

Lees meer

Kinderworkshops

Onze therapeuten hebben diverse kinderworkshops ontwikkeld om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Dit wordt gedaan door middel van speelse opdrachten die passen bij het kind en de eventuele aandoening van het kind. De workshops zijn gericht op het verbeteren van bepaalde vaardigheden en het aanmoedigen van talentontwikkeling. Denk bij deze workshops aan:

 • Het leren van vragen stellen en om hulp vragen
 • Het aanleren van sociale vaardigheden
 • Het stimuleren van talentontwikkeling
 • Het leren omgaan met verschillende prikkels
 • Hoe te ontspannen

Het aanbod workshops wisselt en de workshops worden altijd afgestemd op de kinderen die workshop volgen.

Lees meer

Partners